Nasze Źródło


Aby miłować…więcej!


Miłować Boga przez wszystko, we wszystkim i ponad wszystko!

Jesteśmy naczyniami glinianymi, którymi Bóg wylewa wody swej miłości.
Pragniemy być narzędziami Jego miłosierdzia, Jego pokoju i sługami jednania człowieka z Bogiem, z bliźnimi i z samym sobą.

Chcemy pomóc naszym klientom odkryć ich wewnętrzny potencjał, uwolnić twórczą miłość do Boga i bliźniego dzięki lepszemu poznaniu i zrozumieniu samych siebie.

Towarzysząc człowiekowi w wewnętrznych zmaganiach, w trudnych doświadczeniach, pragniemy wspólnie z nim odnajdywać drogę wiodącą do pokoju serca.

Jesteśmy przekonani, że tylko Bóg może zaspokoić pragnienia człowieka, jest ostatecznym sensem i spełnieniem jego egzystencji, ponieważ jest Miłością.

Wypełniając nasze zadanie chcemy przygotować Mu miejsce. Akceptując ludzką niedoskonałość chcemy być nośnikami Bożego współczucia i prawdy, która wyzwala. Chcemy naszą posługą odpowiedzieć na Jezusowe Pragnę i Daj mi pić!, by zaspokoić Jego pragnienie miłości.

Ufamy, że również dzięki naszej skromnej pracy wypełnia się obietnica Jezusa: Kto zaś będzie pił wodę, której Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. /J 4,14/